اسپیکینگ آیلتس

00

آبان'۰۰

یه گرامر خیلییی خفن!!!!!

دوتا نکته: همه مثالهای پایین در اصل از دوجمله تشکیل میشن با فاعلهای یکسان و حتما باید این گرامری که …

مشاهده

00

مرداد'۰۰

مهمتر از مهارت زبانی در آیلتس!!!

در آزمون آیلتس، اگر شما در ایده ای برای سوال ها نداشته باشین، قطعا نمره خوبی در قسمت اسپیکینگ و …

مشاهده

All rights reserved for ©ostadielts.com

error: Content is protected !!