پارت ۲ بخش شنیداری آزمون آیلتس

پارت ۲ بخش شنیداری آزمون آیلتس

۱- از سوال ۱۱ تا ۲۰ مربوط به بخش ۲ شنیداری است. در این بخش تنها صدای یک گوینده را می شنوید که در مورد یک موضوعی در حال سخنرانی است و سوالها از بین سخنرانی او مطرح شده است.

۲- انواع سوالهایی که در این بخش با آن روبرو خواهید شد می توانند از انواع سوالات زیر باشند:

        کامل کردن یک جدول یا الگوریتم

        نامگذاری بخشهای مختلف یک نقشه

        مطابقت دادن عبارات به همدیگر (matching heading)

        سوال چند گزینه ای

 

که در هر نوع سوال پیش از شروع سوال روش پاسخگویی گفته شده است. دنبال کردن ترتیب اطلاعاتی که توسط گوینده داده می شود در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین خیلی مهم است که متمرکز باشید که در کجای صحبتهای گوینده موضوع بحث عوض می شود. نمونه ای در زیر با جزئیات کامل تجزیه و تحلیل شده است:

ielts exam

سوالهای ۱۱ تا ۱۴ از نوع چند گزینه ای است که لازم است لغات کلیدی هم در صورت سوال و هم در گزینه ها انتخاب شوند چرا که مترادف عباراتی که توسط گوینده خواهید شنید هم در صورت سوال وجود دارد و هم در گزینه ها و به شما برای پاسخگویی کمک خواهند کرد

۱۱- آنچه توسط گوینده می شنوید که حاوی لغات کلیدی ای است که انتخاب کرده اید به صورت زیر است:

 

We don’t aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is build on our many years’ experience- more than almost any other rail holiday company- to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we ‘ve got to know extremely well

اما دقت کنید که جملات قرمز دقیقا منحرف کننده ها هستند که اولی گزینه C و دومی گزینه B را رد می کند. شما “on the number of the customers” را می شنوید تا به اشتباه گزینه C را انتخاب کنید که حاوی عبارت “more customers” است در حالیکه در ابتدای جمله گفته شده “we don’t aim to compete” که نقض کننده این گزینه است و درست است که  “provide holidays” مترادف “arrange holidays” است در گزینه B و کلمه “destinations” عینا شنیده می شود اما عبارت “in a small number of” متضاد “more” است و بنابراین گزینه B هم رد می شود و پاسخ صحیح گزینه A است که دقیقا عبارت “many years’ experience”  مترادف “in business for longer than competitors” است که به عنوان لغت کلیدی آن را انتخاب کرده اید. 

۱۲- آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you, then you’ll  travel by ferry to the Isle of Man

 

که در آن عبارت  “then you’ll travel”مترادف “before travelling” است.

۱۳- آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

You have five nights in the hotel and the price covers five breakfasts and dinners, and lunch on three days when there are organized trips 

که در آن عبارت  “the price covers sth”مترادف “sth is included in the price” است.

۱۴- آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

If you make a booking then need to change the start date, for example because of illness, you’re welcome to change to an alternative date or a different tour, for a small administrative fee 

 

 

که در آن عبارت “change to an alternative date” مترادف“transferring to another date” و  “do for (some) fee”مترادف “pay extra for doing” است.

 

Change to an alternative date for a small administrative fee = pay extra for transferring to another date 

از سوال ۱۵ تا ۲۰ باید جدولی را پر کنید که در پاسخگویی به این نوع سوال بسیار مهم است که ابتدا به نحوه پر کردن جاهای خالی که یکی از انواع زیر است دقت کنید:

با یک نگاه به جدول مشخص کنید که سطر و ستونهای آن معرف چه اطلاعاتی از صحبتهای گوینده خواهند بود تا در حین شنیدن به راحتی بتوانید ترتیب پاسخگویی را دنبال کنید. بنابراین یک سری از لغات کلیدی جداول حتما معرفهای سطرها و ستونهای آن است. خطوط آبی به شما کمک می کنند که صحبتهای گوینده را دنبال کنید بدون آنکه بحث را گم کنید. خطوط سبز لغات کلیدی هستند که در مواجه با جای خالی، لغات طرفین جای خالی همواه به عنوان لغات کلیدی شما باید انتخاب شوند.

۱۵- آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

The dining room looks out at the river

که در آن عبارت “looks out at the river” مترادف“has view of river” است.

۱۶- آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

 

 

It’s claimed that this is the world’s oldest parliament that’s still functioning, and that it dates back to ۹۷۹. However, the earliest surviving reference to it is from ۱۴۲۲, so perhaps it isn’t quite as old as it claims! a

که در آن عبارت “it dates back to” مترادف“have been founded in” است. و کلمه “however” که پس از بیان ۹۷۹ آمده نقض کننده این تاریخ است و به نوعی مترادف “no” در متن سوال قبل از ۹۷۹ است.

و مجددا عبارت “the earliest surviving reference to it is from 1422” مترادف “have been founded in 1422″ است

۱۷- – آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

.From there it’s an eight-kilometer ride in the Snaefell Mountain Railway to the top

که در آن عبارت “Snaefell Mountain Railway to the top” مترادف“train to the top of Snaefell” است.

۱۸- آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

Using the pass which we’ll give you

که در آن عبارت “the pass which we’ll give you” مترادف“company provides a pass” است.

۱۹- آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

With a ride on the steam railway, from Douglas to Port Erin

که مفهوم آن عبارت “take the syeam railway train from Douglas to Port Erin” است.

۲۰- آنچه توسط گوینده می شنوید به صورت زیر است:

From there you continue to Castletown, which used to be the capital of the Isle of Man, and its mediaeval castle

 

که در آن عبارت “continue to Castletown” مترادف “coach to Castletown” و عبارت “used to be” مترادف“former” و “mediaeval” مترادف “old” است. دقت کنید که علامت “-” در واقع به جای همان “which” آمده که توصیف کننده Castletown باشد.

۰ پاسخ به "پارت ۲ بخش شنیداری آزمون آیلتس"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

All rights reserved for ©ostadielts.com

error: Content is protected !!